dôležité informácie

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

1. Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah poskytovateľom služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a záujemcom o poskytnutie služby (ďalej len „Klient“).
2. Poskytovateľom je spoločnosť Ballux, s r.o., so sídlom J. M. Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19714/S, IČO: 46 065 385, DIČ: 2023203149, IČ DPH: SK2023203149
3. Poskytovateľ poskytuje služby prostredníctvom svojej prevádzky: SÚKROMNÁ PORADŇA, Dolná 839/2, 969 01 Banská Štiavnica.
4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby u Poskytovateľa.

II. Miesto a čas poskytovania služieb

1. Služby sú poskytované v pracovných dňoch od 09.00 – 16.30 hod.
2. Služby sú poskytované v priestoroch SÚKROMNEJ PORADŇE alebo online formou prostredníctvom programu Skype.

III. Zadanie objednávky

1. Služby je možné objednať formou online objednávky na tejto webovej stránke, prostredníctvom mailovej adresy uvedenej v časti Kontakt, alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakt.
2. Na základe zaslanej objednávky obdrží Klient potvrdenie termínu. Termín potvrdený Klientom sa stáva záväzným.
3. Klient obdrží pred dohodnutým termínom pripomienku termínu formou e-mailovej správy.

IV. Cena za služby a spôsob platby

1. Ceny za služby sú stanovené podľa cenníka zverejneného na webovej stránke.
2. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ je platiteľom DPH.
3. Poskytovateľ je oprávnený zaradiť do svojej ponuky služby za zvýhodnené ceny. Tieto možno uplatniť v súlade s podmienkami zverejnenej akcie.
4. Ak si Klient objedná služby formou zvýhodneného cenového balíka a nevyužije ich v stanovenom termíne, možnosť ich dodatočného čerpania po stanovenom termíne zaniká bez náhrady.
5. V prípade záujmu je možné dohodnúť termín aj cez víkend. V tomto prípade sa cena podľa zverejneného cenníka zvyšuje o 100%.
6. Cenu za osobné sedenie klient uhradí v hotovosti po ukončení stretnutia. Platba platobnou kartou nie je možná. Platbu za online konzultáciu klient uskutoční po ukončení online stretnutia prevodom na účet na základe faktúry, ktorú obdrží do emailu.

V. Zrušenie objednávky a storno poplatok

1. Dohodnutý termín poskytnutia služby je možné Klientom zmeniť alebo zrušiť najneskôr 24 hodín vopred.
2. Žiadosť o zmenu termínu a zrušenie objednávky oznámi Klient Poskytovateľovi mailom, telefonicky alebo formou SMS správy.
3. V prípade nedodržania lehoty na zrušenie záväznej objednávky podľa čl. V, bod 1., vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50 % hodnoty služby.

VI. Zodpovednosť za kvalitu služieb

1. Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. Napriek snahe konštelára a poradcu sa môže v niektorých prípadoch stať, že Klient nedosiahne očakávaný pozitívny výsledok, príp. nepocíti pozitívny účinok poradenstva a konštelácie. Každé poradenstvo a konštelácia sú v plnej miere závislé od schopnosti Klienta intuitívne vnímať ich priebeh a súvislosti z nich vyplývajúce. Z uvedeného dôvodu konštelár a poradca nenesie zodpovednosť za priebeh a výsledok konštelácie a poradenstva.

Platnosť: od 01.09.2020