faq

Časté otázky

u

AKÝ TYP PRIVÁTNEJ KONZULTÁCIE SI MÁM VYBRAŤ?

Klientom, ktorí hľadajú rýchlu pomoc s osobnými problémami odporúčame individuálne konštelácie. Ak viete, že potrebujete dlhodobú podporu a spoluprácu, objednajte si individuálne poradenstvo. Ak ste podnikateľ a potrebujete riešiť dôležité firemné záležitosti, vyberte si jednoznačne Privátne firemné konštelácie a poradenstvo.

u

TREBA SA NA PRIVÁTNU KONZULTÁCIU VOPRED PRIPRAVIŤ?

Odporúčame, aby ste si pred konzultáciou zistili a zosumarizovali podstatné informácie o rodine, zdraví či firme v nadväznosti na záležitosť, ktorá vás trápi a privádza na konzultáciu. Vy, vaša situácia aj váš problém ste jedineční a tak k vám aj pristupujeme. Vaše zadanie a všetky informácie sú dôverné.

u

PREČO PRÁVE INDIVIDUÁLNE KONŠTELÁCIE?

Individuálne konštelácie sú veľmi účinnou alternatívou skupinových konštelácií. Táto forma konštelácie má mnoho výhod: väčšia miera intimity (klient pracuje sám, len s konštelárom). Je bezpečnejšia, nakoľko máme možnosť už v priebehu konštelácie spracovať rôzne zaťažujúce emócie a mätúce informácie. Je vhodnejšia na prácu s ťažkými témami. Dopad konštelácie následne prebieha až 6 mesiacov od realizácie. A ak je individuálna konštelácia dobre indikovaná a načasovaná, účinok sa často vyrovná desiatke hodín strávených inou formou pomoci, čo vám tiež môže ušetriť značný objem financií.

u

KOĽKO PRIVÁTNYCH KONZULTÁCIÍ BUDEM POTREBOVAŤ?

Počet privátnych konzultácií je veľmi individuálny. Závisí od typu konzultácie, špecifickosti problémov a individuálnych potrieb klienta. Počas prvého stretnutia sa dohodneme na čom budeme pracovať, ako často sa budeme stretávať a čo by malo byť cieľom a výsledkom našej spolupráce.

u

AKO PRIVÁTNA KONZULTÁCIA PREBIEHA?

Privátne konzultácie sú založené na dôvernom vzťahu klienta a poradcu a prebiehajú formou osobných stretnutí. Ide o proces, v ktorom systemický poradca / konštelár sprevádza klienta na ceste ku zmene, ktorú klient vníma ako potrebnú na to, aby sa vo svojom živote cítil spokojne. Podrobnejšie informácie o priebehu a rozdiely medzi jednotlivými konzultáciami nájdete priamo v popise pri našich službách.

u

KEDY SA PREJAVIA PRVÉ VÝSLEDKY?

Štandardne možno výrazné zmeny pozorovať už po prvej konštelácii. Pochopíte širšie súvislosti, ktoré doposiaľ nepriaznivo vplývali na Váš život, vzťahy, zvyklosti a prácu. Odkryjete skryté príčiny svojich problémov a nájdete vyhovujúce riešenia.

u

ČO SÚ SYSTEMICKÉ KONŠTELÁCIE?

Systemické konštelácie sú zážitková metóda práce so systémom (rodinným, firemným, organizačným atď.), opierajúca sa o fenomenologický prístup. Systemické konštelácie sú nadradeným pojmom pre všetky formy konštelácií (napr. rodinné, organizačné, firemné, peňažné, zdravotné). Používajú sa v oblasti osobného rozvoja, terapie, ale aj v mnohých iných oblastiach. Významne sa presadzujú v rámci firemného poradenstva. Táto metóda využíva priestorové usporiadanie prvkov. Umožňuje ich vidieť vo vzájomných vzťahoch a vidieť ich vzájomnú dynamiku.
Jan Bílý definuje konštelácie podľa troch základných úrovní ich pôsobenia:
1. Konštelácie sú pohľad na celok.
2. Konštelácie vedú k zmene vnútorného obrazu reality. Keď sa nám podarí zmeniť náš vnútorný obraz reality, reagujeme na svoje okolie inak a naše okolie reaguje inak na nás. Tým môžeme zmeniť aj veci, ktoré ležia mimo nás.
3. Konštelácie sú spojené so životom. Umožňujú nám spojiť sa s naším vnútorným zdrojom sily. Konštelácie je treba zažiť.
Práca s rodinnými konšteláciami vychádza z metódy nemeckého terapeuta Berta Hellingera, ktorý zistil, že neľahké osudy jeho klientov súvisia často s ich rodinnou históriou. Hellinger našiel spôsob, ako uviesť rodinný systém do rovnováhy a tým pomôcť riešiť životné trampoty a problémy súčasnosti. (V. Černý, M. Hajduk, 2011)